पुरुष कुण्डली में ग्रह फ़ल
भाव सूर्य चन्द्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु
1st बहादुर सुखी घायल सुखी विद्वान सुखी दुखी बीमार अय्याश
2nd गरीब धनी ऋणी विद्वान धनी धनी निर्धन निर्धन पापी
3rd स्वस्थ सराहनीय साहसी विजयी पापी पापी साहसी साहसी बहादुर
4th दुखी सुखी दुखी सुखी सुखी सुखी दुखी घर में अशुभ दुखी
5th कम संतान बहुसंतान नि:संतान निकम्मी संतान प्रतापी बुद्धिमान संतान से कष्ट कुबुद्धि निर्बुद्धि
6th विजयी अल्पायु विजयी बीमार अय्याश रोगी विजयी बहादुर शक्तिवान
7th कुलटा स्त्री सुभार्या पत्नी से कष्ट धर्मात्मा सुभार्या अय्याश कुलटा स्त्री रोगी पत्नी कुभार्या
8th अल्पायु रोगी शरारती कलाकुशल अल्पायु आचारहीन नेत्ररोगी रोगी कलहकर्ता
9th अधर्मी धर्मी आचारहीन सुखी धर्मी तपस्वी अधर्मी वक्ता कुलपालक
10th बहादुर पितृहीन कटुवक्ता राजपुरुष अधर्मी स्त्रीपालक गरीब इज्जतदार पिता को कष्ट
11th धनी धनी धनी धनी धनी बुद्धिमान धनी विख्यात धनी
12th मूडी कामी कुभार्या गरीब कपटी रोगी दुखी कुजाति दु:स्वभाव
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License